ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 61 ถึง 13 เม.ย. 61 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายใน/ภายนอกโรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์
ครูทุกท่าน/คณะกรรมการบริหาร
10 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61 เทศกาลดอกคูณเสียงแคน ประเพณีสงกรานต์
ครูทุกท่าน
31 มี.ค. 61 ถึง 01 เม.ย. 61 สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 61 ส่งแบบ ปถ.05 ทุกระดับชั้น
ครูทุกท่าน/ฝ่ายงานวัดผล
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /สั่งปิดเรียน
ฝ่ายงานวัดผล/ครูทุกคน/ฝ่ายวิชาการ
28 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศ ม.3 ม.6
ฝ่ายบริหาร/ครู ม.3 ม.6
27 มี.ค. 61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ/งานแผนงบประมาณ
26 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
กรรมการฝ่ายรับสมัคร
26 มี.ค. 61 ส่ง SAR
ครูทุกท่าน
23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
ฝ่ายงานวัดผล
19 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 แก้ไขผลการเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ครั้งที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา/ฝ่ายงานวัดผล
16 มี.ค. 61 ส่งแบบสรุปฯเพื่อเสนออนุมัติผลการเรียน
ครูประจำวิชา
12 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบปลายปี (ประถม)
ครูทุกท่าน/ฝ่ายงานวัดผล
08 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61 แก้ไขผลการเรียน ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา/ฝ่ายงานวัดผล
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (มัธยม)
ครูทุกท่าน/ฝ่ายงานวัดผล
07 มี.ค. 61 ม.3 ม.6 ส่งแบบสรุปผลการเรียนเสนออนุมัติตัดสินผลการเรียน
ครูประจำวิชา
28 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6
ครู ม.3 ม.6 /วัดผล/วิชาการ
26 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายปี (ประถม) ปลายภาคเรียนที่ 2 (มัธยม)
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
21 ก.พ. 61 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายงานวัดผล
19 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ฝ่ายงานวัดผล
19 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.3 และ ม.6
ครู ม.3 ม.6
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 การนิเทศภายใน/ส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
16 ก.พ. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
หัวหน้ามาตรฐาน/กรรมการประกันคุณภาพ
31 ม.ค. 61 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 จัดทำเอกสารสรุปการประเมินคุณภาพภายใน/การนิเทศภายใน
ครูทุกท่าน
16 ม.ค. 61 วันครู
ครูทุกท่าน
13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ
ครูทุกท่าน
03 ม.ค. 61 ถึง 05 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูทุกรายวิชา/วัดผล/ฝ่ายวิชาการ
02 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กรรมการติดตามและตรวจสอบ
01 ม.ค. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ติวเข้มนักเรียน สอบโอเน็ต
ครูทุกท่าน
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่/ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25 ธ.ค. 60 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
22 ธ.ค. 60 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการโณงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ฝ่ายวิชาการ/ครูทุกสายชั้น
19 ธ.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินคุณภาพภายใน
หัวหน้ามาตรฐาน
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
กลุ่มสาระสังคม
01 ธ.ค. 60 ถึง 28 ก.พ. 61 โครงการเพิ่มพูนความรู้สู่ O-NET (ป.3 ป.6 ม.3 ม.6)
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
30 พ.ย. 60 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
06 พ.ย. 60 ส่งประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 วันประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (ทุกชั้น)
ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว/ระบบดูแล
01 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 งานกฐินโรงเรียน
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 60 ถึง 31 ม.ค. 61 การนิเทศภายใน
คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการนิเทศ
31 ต.ค. 60 ส่งแบบ ปถ.05/สมุดรายงานนักเรียน/ส่งรายงานวิจัย
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
ครูทุกท่าน
24 ต.ค. 60 ประกาศผลเรียนซ้ำรายวิชา
ฝ่ายงานวัดผล/ครูประจำวิชา
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/60 ครั้งที่ 2
ฝ่ายงานวัดผล/ครูประจำวิชา
13 ต.ค. 60 ถึง 19 ต.ค. 60 แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/60 ครั้งที่ 1
ฝ่ายงานวัดผล/ครูประจำวิชา
10 ต.ค. 60 ประชุมครูสรุปผลงานภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ
09 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน
ฝ่ายงานวัดผล
04 ต.ค. 60 ส่งแบบสรุปฯเพื่อเสนออนุมัติผลการเรียน (ประถม/มัธยม)
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบกลางปี (ประถม) ปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
ครูรายวิชา/วัดผล/วิชาการ
20 ก.ย. 60 วันเยาวชน
กิจการนักเรียน/สภานักเรียน
12 ก.ย. 60 ถึง 13 ก.ย. 60 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายงานวัดผล
11 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ฝ่ายงานวัดผล
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางปี (ประถม) ปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
08 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ครูผู้สอนทุกรายวิชา
04 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ป.1-3
ฝ่ายวิชาการ/ครูประจำชั้น
31 ส.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
ครูทุกท่าน
24 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 คัดเลือกนักเรียนคนเก่ง ป.5 ม.2 ม.5
ฝ่ายวิชาการ/ตัวแทนแข่งขัน
22 ส.ค. 60 ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ฝ่ายวิชาการ/คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
16 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
กลุ่มสาระสังคม
10 ส.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน ส.ค.
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
04 ส.ค. 60 ถึง 06 ส.ค. 60 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
ฝ่ายวิชาการ/ตัวแทนแข่งขัน
31 ก.ค. 60 ประชุมประจำเดือน/ทบทวนภารกิจงานประกันคุณภาพ
ครูทุกท่าน
29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
13 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กีฬาเทศบาลนครขอนแก่น
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
11 ก.ค. 60 ถึง 12 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กลุ่มสาระสังคม
06 ก.ค. 60 ส่งแบบ ปถ.05 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60
หัวหน้างานวัดผล
03 ก.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน ก.ค.
ครูทุกท่าน/ฝ่ายวิชาการ
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 60 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ผบ.ลูกเสือทุกท่าน
01 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ติวเข้มนักเรียน ม.6 เข้ามหาวิทยาัย
ฝ่ายวิชาการ/แนะแนว
29 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 กีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่,สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย
19 มิ.ย. 60 ถึง 21 มิ.ย. 60 มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ฝ่ายวิชาการ/ตัวแทนแข่งขัน
16 มิ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประจำเดือน มิ.ย.
ฝ่ายวิชาการ
08 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
05 มิ.ย. 60 ส่งประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) และ ID plan
ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 โครงการเยี่ยมบ้าน
ครูทุกท่าน
01 มิ.ย. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1
คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการนิเทศ
01 มิ.ย. 60 ถึง 02 มิ.ย. 60 คัดเลือกตัวแทนระดับเทศบาลเพื่อแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
ฝ่ายวิชาการ/ครูผู้ดูแลตัวแทนแข่งขัน
16 พ.ค. 60 เปิดทำการเรียนการสอน

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
14 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หอประชุมเฟื่องฟ้า/ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
13 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หอประชุมเฟื่องฟ้า/ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง