ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเราต้องสะอาด
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอขอบคุณผู้อำนวยการมานพ ช่องตะคุ
คุณชุติวัติ นิยมวัฒนพันธ์ คุณสรีวรรณ สงวนทรัพย์
และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเราต้องสะอาด
ที่ท่านได้มาประเมินโรงเรียน
ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบไปด้วย
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 บริเวณโดยรอบของโรงเรียน
ด้านที่ 2 การจัดพื้นที่ การจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการขยะ
ด้านที่ 4 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้ท่านยังได้เยี่ยมชมการจัดภูมิทัศน์
และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ตระหนัก
ในการดูรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ครูได้นำโครงการดังกล่าว
มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับนักเรียนในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และท่านยังกรุณาให้คำชื่นชม ให้กำลังใจ
ในการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 


ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set?vanity=watklang&set=a.3173725679520685
 
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,15:16   อ่าน 14 ครั้ง