ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ภฤดา เอื้องสัจจะ
ชื่อเรื่อง   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
             ประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
             เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยใช้  รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
             ความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ผู้วิจัย      นางภฤดา เอื้องสัจจะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,11:22   อ่าน 406 ครั้ง