ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นุชนี ทองดีนอก
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ ทำงานกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย      นางนุชนี ทองดีนอก
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 106 ครั้ง