ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางวิภาดา พั้วลี
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารญาณ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย     :  นางวิภาดา พั้วลี
ตำแหน่ง :  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 75 ครั้ง