ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 241 ครั้ง