ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2)
 
 
รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ Declaration of an applicant who pass
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Announcement of Wat Klang Municipal School 
Subject : Declaration of an applicant who passed an interview for a position of foreign English teacher Budget Year 2021
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย

รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ประกาศทดลองเปิดเรียน On-site 100%
 
เผยแพร่ผลงานบทความ : นางวิภาดา พั้วลี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิคคู่คิดสี่สหาย
เรื่อง พื้นฐานดนตรีไทยและทักษะดนตรีสากล
 
ผู้วิจัย          นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสมหวัง รอดไธสง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางสาวสมหวัง รอดไธสง
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสมหวัง รอดไธสง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ผู้วิจัย          นางสาวสมหวัง รอดไธสง
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยผ่าน  กิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวรวิสรา บูรณะเสน การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง จำนวนเต็ม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้วิจัย          นางสาวรวิสรา   บูรณะเสน
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวรวิสรา บูรณะเสน การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย          นางสาวรวิสรา   บูรณะเสน
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวอาทิตยา บึงโบก การพัฒนาแบบฝึก ชุด ปริศนาผะหมีฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึก ชุด ปริศนาผะหมี เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย          นางสาวอาทิตยา  บึงโบก 
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ประกาศแจ้งกำหนดการมาเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.1 แยกห้อง 10 ห้องเรียน
รับสมัคร นศท ปี 63
การแต่งกายนักเรียน ปี63
 
 
เปิดรับสมัครเรียน ปี63(รอบเพิ่มเติม)
การสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์

เพื่อเข้าศึกษาต่อ สายชั้น ม.1 ม.4

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2563


การสมัครเรียน (รอบเพิ่มเติม)
 
 
**การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ภายในวันที่ 10-13 มิ.ย. 63**

สายชั้น Gifted จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานระบบออนไลน์
สายชั้นโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การมอบตัวนักเรียน ปี63
การมอบตัวนักเรียนและเอกสารจำเป็น
-มอบตัวในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563 ม.1 แบ่งเป็นวันละ 4 รอบๆละ 50 คน
ม.4 วันละ 2 รอบๆละ 50 คน เรียงตามเลขที่ใบสมัคร ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
*ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนตามเลขที่เข้ามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด
**โรงเรียนจะจัดมาตรการการรับมอบตัวให้เป็นไปตามระเบียบความปลอดภัย
จึงได้จัดการรับมอบตัวเป็นรอบๆ ผู้ปกครองโปรดนำนักเรียนมาให้ตรงตามวันเวลาที่กำหนด
และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน สามารถเข้าดูรายละเอียดและวิธีกรอกใบมอบตัวได้ที่
**ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนตามเลขทีเข้ามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ม.1 (แบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 50 คน)
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1001 - TWK1050     เริ่มเวลา   08.30 - 10.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1051 - TWK1100     เริ่มเวลา  10.30 - 12.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1101 - TWK1150     เริ่มเวลา   12.30 - 14.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1151 - TWK1200     เริ่มเวลา   14.00 - 15.30 น.
ม.4  (แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน)
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK4001 - TWK4050     เริ่มเวลา   08.30 - 12.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK4051 - TWK4100     เริ่มเวลา   12.30 - 15.30 น.
วันที่ 7 มิถุนายน 2563
ม.1 (แบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 50 คน)
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1201 - TWK1250     เริ่มเวลา   08.30 - 10.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1251 - TWK1300     เริ่มเวลา  10.30 - 12.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1301 - TWK1350     เริ่มเวลา   12.30 - 14.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK1351 - TWK1389     เริ่มเวลา   14.00 - 15.30 น.
ม.4  (แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน)
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK4101 - TWK4150     เริ่มเวลา   08.30 - 12.00 น.
-หมายเลขใบสมัครที่ TWK4151 - TWK4183     เริ่มเวลา   12.30 - 15.30 น.


  เอกสารที่ต้องเตรียม
 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 หรือ ชั้นม. 4 (ส่งให้ทางอีเมล)
 2. ใบมอบตัว ติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
    (ให้เข้าโหลดเองตามลิงก์ “การมอบตัวนักเรียนฯ” ที่ให้ไว้ หรือ qr code )
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา และมารดา
    (ต้องมีชื่อครบทั้ง 3 คน อยู่ 3 บ้าน ใช้ 3 แผ่น)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 6. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
 7. อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบมรณะบัตร เป็นต้น
-ค่าสมัคร จำนวน 50 บาท และค่ามอบตัวเข้าเรียน ดังนี้
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Standard                                    จำนวน 1,810 บาท
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 MEP                                            จำนวน 7,810 บาท
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Standard (ทุกแผนการเรียน)          จำนวน 1,860 บาท
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 MEP                                            จำนวน 9,350 บาท

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                    การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ผู้วิจัย          นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
แจ้งนรโควต้ารับชุดพละ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ประจำปี 2563
รอการประกาศเพิ่มเติมจากนี้ครับ

ดาวโหลดใบมอบตัว
คลิ๊ก (การมอบตัวนักเรียน ปี63)
ผังช่องทีวีดิจิตอล
ปิดรับนักเรียน ปี63
เช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ

http://wow.in.th/Zhd8