ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน สายชั้น Gifted และ MEP (รอบสมัครออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการปักชุดนักเรียน
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 (Gifted+MEP) ประจำปี 2564 (รอบสมัครออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ม.1 ม.4 (Gifted+MEP) 
ประจำปีการศึกษา 2564
(รอบสมัครออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ประจำปี 2564 (รอบสมัครออนไลน์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 (รอบสมัครผ่านระบบออนไลน์)
1.รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว    5 เมษายน 2564 (9.00-15.00น)
2.มอบตัว                                       10 เมษายน 2564 (9.00-15.00น)
  
  เอกสาร
-ใบมอบตัวติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนมีชื่อนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด ( 3 ใบ)
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1
แผนการเรียน
-ทั่วไป
-Gifted
-MEP
ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4
แผนการเรียน
-วิทย์คณิต
-ไทย-สังคม
-อังกฤษ-จีน
-อังกฤษ-ญี่ปุ่น
-Gifted , MEP
รับนักเรียน ปี64
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 8 - 31 มีนาคม 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)
ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2)
 
 
รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (รอบ 2)
ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ Declaration of an applicant who pass
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อครูชาวต่างชาติผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
Announcement of Wat Klang Municipal School 
Subject : Declaration of an applicant who passed an interview for a position of foreign English teacher Budget Year 2021
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย

รับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ประกาศทดลองเปิดเรียน On-site 100%
 
เผยแพร่ผลงานบทความ : นางวิภาดา พั้วลี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิคคู่คิดสี่สหาย
เรื่อง พื้นฐานดนตรีไทยและทักษะดนตรีสากล
 
ผู้วิจัย          นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสมหวัง รอดไธสง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางสาวสมหวัง รอดไธสง
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสมหวัง รอดไธสง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ผู้วิจัย          นางสาวสมหวัง รอดไธสง
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยผ่าน  กิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวรวิสรา บูรณะเสน การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง จำนวนเต็ม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้วิจัย          นางสาวรวิสรา   บูรณะเสน
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวรวิสรา บูรณะเสน การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย          นางสาวรวิสรา   บูรณะเสน
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวอาทิตยา บึงโบก การพัฒนาแบบฝึก ชุด ปริศนาผะหมีฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึก ชุด ปริศนาผะหมี เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย          นางสาวอาทิตยา  บึงโบก 
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ประกาศแจ้งกำหนดการมาเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.1 แยกห้อง 10 ห้องเรียน
รับสมัคร นศท ปี 63
การแต่งกายนักเรียน ปี63
 
 
เปิดรับสมัครเรียน ปี63(รอบเพิ่มเติม)
การสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์

เพื่อเข้าศึกษาต่อ สายชั้น ม.1 ม.4

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2563


การสมัครเรียน (รอบเพิ่มเติม)
 
 
**การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระค่าสมัครที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ภายในวันที่ 10-13 มิ.ย. 63**