ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล

นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางผุสดี นิลสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสุภาพร จันทร์มะณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น