สายชั้นอนุบาล

นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางกัณนิกา สิมลาโคตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางผุสดี นิลสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสุภาพร จันทร์มะณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0