สายชั้นอนุบาล

นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางกัณนิกา สิมลาโคตร
ครูชำนาญการ

นางผุสดี นิลสาย
ครูอัตราจ้าง

นางสุภาพร จันทร์มะณี
ครูอัตราจ้าง