ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางจุติพร เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรสุข พัฒเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายชาติเชื้อ หล้าดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางวัชราภรณ์ สีดาเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสุวัลภา อันปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวรวิสรา บูรณะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสถาพร มูลมาตย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวอัจฉรา สุดาวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประภัสสร พฤกษาเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพุทธรักษา ตะเคียน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายพุฒมนต์ ศรีเร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3