ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจุติพร เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงใจ ชาวโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปทิตตา ทองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางพรสุข พัฒเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางวัชราภรณ์ สีดาเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายชาติเชื้อ หล้าดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายสถาพร มูลมาตย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุวัลภา อันปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวอัจฉรา สุดาวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพุฒมนต์ ศรีเร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรวิสรา บูรณะเสน
ครู คศ.3

นางสาวประภัสสร พฤกษาเจริญ

นางสาวภูษิตา งามสะอาด