สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจุติพร เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ ชาวโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปทิตตา ทองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรสุข พัฒเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ สีดาเคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษบง บัวแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
ครูชำนาญการ

นายชาติเชื้อ หล้าดา
ครูชำนาญการ

นายสถาพร มูลมาตย์
ครูชำนาญการ

นางสุวัลภา อันปัญญา
ครูชำนาญการ

นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะ
ครู คศ.1

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา สุดาวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายพุฒมนต์ ศรีเร
ครู คศ.1