สายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางพูลศรี ภูไชยแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางสาวบัวเรียน แก้วนิสสัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกนุช บัวสำโรง
ครูชำนาญการ

นางสุมลทา หลอดสว่าง
ครูชำนาญการ

นายทวิช ตรีสูน
ครู คศ.1

นายอุดร อารีเอื้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรืองอุไร ศรีโยธา
พี่เลี้ยงเด็ก