สายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางอัญชลี โพธิเทนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางสาวปิยะนารถ บัวผาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนพร เชวงกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิผล
ครูชำนาญการ

นางสาวศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ครูอัตราจ้าง

Miss Lourdes Elgario
ครูต่างประเทศ

Miss Charmaine Joy Elgario
ครูต่างประเทศ

Mr. Glenn Verona
ครูต่างประเทศ