สายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดร.ธีราพร ปรีดีวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางลาวัลย์ จักรบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปราณี หิมะธนะสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางภานุรัตน์ บาลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุบล ละอำคา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุกัญญา นนท์อามาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1