สายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดร.ธีราพร ปรีดีวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางลาวัลย์ จักรบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี หิมะธนะสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภานุรัตน์ บาลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบล ละอำคา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา นนท์อามาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครูชำนาญการ