ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางอุบล ละอำคา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางภานุรัตน์ บาลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุกัญญา นนท์อามาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ดร.ธีราพร ปรีดีวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4