สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายอัครเดช สีดามาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายวีระพล เพรงมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางนิลุบล ศิริวรวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางบัวพิน สุขหนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสิรภัทร ศรีทำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรุ่งตะวัน แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางทัชชภร แกล้วกล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางวิภาดา วิเชียรเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุพรรษา สารพล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพิชญ์ธินัณท์ พันธุมะบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายชัชพงษ์ อุปปาละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายภูษิต ภูสนาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นายธนารัตน์ ก้อนใจจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0