ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายอัครเดช สีดามาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นางลาวัลย์ จักรบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวีระพล เพรงมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางนิลุบล ศิริวรวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสิรภัทร ศรีทำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรุ่งตะวัน แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางทัชชภร แกล้วกล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางวิภาดา วิเชียรเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพรรษา สารพล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวพิชญ์ธินัณท์ พันธุมะบำรุง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายชัชพงษ์ อุปาละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศุภวัฒน์ ลีวัฒนโยธิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายภูษิต ภูสนาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวอัญญารัตน์ หาญโสภา