ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นGifted

นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นGifted

นางสาวสุกฤตา คามะปะใน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายรัชพล รัตนเกษมชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางวรางคณา คำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายโดยตน วงศ์ราชา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางพันทิพา บุญสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางเจนจิรา อันปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นายอภิชาติ ศรีวงษ์ศา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0