ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นGifted

นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นGifted

นางสาวสุกฤตา คามะปะใน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายรัชพล รัตนเกษมชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางวรางคณา คำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายโดยตน วงศ์ราชา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางพันทิพา บุญสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางเจนจิรา อันปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายอภิชาติ ศรีวงษ์ศา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น