ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางอุษา เรียวเรืองแสงกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางแว่นฟ้า โพธิ์พันธ์ไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายกฤษณพนธ์ ศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสมคะเนย์ โตโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางศิราภรณ์ ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายคณาวิจก์ โถตะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางเกวลิน อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายประทีป หอมชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายประจวบ กุมรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางนิภาพร อินทะสมบัติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายพิศิษฐ์ พิมพะนิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายอุดมทรัพย์ เหลืองอุบล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

ดร.อโนมา นาสมฝัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายธนารัตน์ ก้อนใจจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นายธภัทร เทียวสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางบวรนาถ สืบจากสิงห์

นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิชชาภา ยาวะระ