ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น

นางอุษา เรียวเรืองแสงกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางแว่นฟ้า โพธิ์พันธ์ไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายกฤษณพนธ์ ศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสมคะเนย์ โตโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางศิราภรณ์ ทองมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายคณาวิจก์ โถตะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางเกวลิน อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายประทีป หอมชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายประจวบ กุมรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางนิภาพร อินทะสมบัติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายพิศิษฐ์ พิมพะนิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายอุดมทรัพย์ เหลืองอุบล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

ดร.อโนมา นาสมฝัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายธนารัตน์ ก้อนใจจิตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นายธภัทร เทียวสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางบวรนาถ สืบจากสิงห์

นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิชชาภา ยาวะระ