ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุดาวัลย์ สายหู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวส่องศรี สุขสร้อย
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น

นางรินจงค์ ขันทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางจิรพา นัมหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสายฝน ตนชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางบุญนำ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายวิชิตชัย ปาไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายสมควร สุพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวชาลิสสา ประกิระสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวณัฎฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น