ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุดาวัลย์ สายหู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวส่องศรี สุขสร้อย
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น /0

นางรินจงค์ ขันทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางจิรพา นัมหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสายฝน ตนชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางบุญนำ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายวิชิตชัย ปาไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายสมควร สุพร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชาลิสสา ประกิระสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวณัฎฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0