สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางบุปผา เหมบุรุษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาพร แพงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแสงเพ็ญ ปิ่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย แสนเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย
ครูชำนาญการ

นางปราณปรียา ทรงศรี
ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์
ครูชำนาญการ

นายเจษฎา อินตะนัย
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
ครู คศ.1

นายตรีเพชร เชวงกูร
ครู คศ.1

นางสาววิชญาพร ใจขาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชุลีพร เพรงมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฎฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี
ครูอัตราจ้าง