ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางบุปผา เหมบุรุษ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาพร แพงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวแสงเพ็ญ ปิ่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายพรชัย แสนเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายสมพงษ์ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางปราณปรียา ทรงศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววิชญาพร ใจขาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชุลีพร เพรงมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0