ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางบุปผา เหมบุรุษ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาพร แพงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวแสงเพ็ญ ปิ่นทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายพรชัย แสนเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายสมพงษ์ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางปราณปรียา ทรงศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาววิชญาพร ใจขาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นางสาวชุลีพร เพรงมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น