สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนุชนี ทองดีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัฐลดา พรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา พั๊วลี
ครูชำนาญการ

นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ครูชำนาญการ

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครูชำนาญการ

นางปารณีย์ ศรีคาม
ครู คศ.1

นางสาววนิดา บุญอุ้ย
ครูอัตราจ้าง