สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนุชนี ทองดีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางนัฐลดา พรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางวิภาดา พั๊วลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางปารณีย์ ศรีคาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาววนิดา บุญอุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0