ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนุชนี ทองดีนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนัฐลดา พรมมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางวิภาดา พั๊วลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางปารณีย์ ศรีคาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายเจษฎา อินตะนัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายตรีเพชร เชวงกูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

สุภาวดี สาระวัน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว

นายนวพล อาจมนตรี