สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางกานดา เปรุนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสายฝน ตาวะเท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

Miss Nancy E.Domingo
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น /0