ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม
ครูประจำชั้น

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายอติรุจ สุทธิประภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวสายฝน ตาวะเท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

Miss Nancy E.Domingo
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น