ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายอติรุจ สุทธิประภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสายฝน ตาวะเท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

Miss Nancy E.Domingo
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น /0