คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ บุญเมฆ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนราธิป แสงศรีเรือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตภาส เลิศดำรงธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรวิภา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาธิติญาพร จันทร์แสง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษราคัม ลันสี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ทองประสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา นาคอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธิลักษณ์ ชัยชำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิธิดา โคตรดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภัสสร มีนาคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการบริหาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกรณ์ ดวงมูลลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐณิชา บุดดีคำภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลย์กมล อาสมาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวอภิสรา โม้ดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์วรรณ จำปาปุ้ง
ตำแหน่ง : เลขาวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤพนธ์ ฤาชา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา สมพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติญาภรณ์ อภิสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานันท์ สินอำนวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ สุวรรณสาร
ตำแหน่ง : เลขานุการปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิตา พรมอาสา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิดาภา ชาแท่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพีฌานิกา วงค์โคกสูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย โสบุญมา
ตำแหน่ง : เลขานุการบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5