ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ชื่ออาจารย์ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,17:48  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นายประจวบ กุมรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,04:07  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายประจวบ กุมรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,04:05  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนศูนย์ STEM ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันโครงงานสะเต็ม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นายโดยตน วงศ์ราชา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,03:56  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายโดยตน วงศ์ราชา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,03:52  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนฯ
ชื่ออาจารย์ : นางจุติพร เวฬุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2559,14:48  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD)ฯ
ชื่ออาจารย์ : นางจุติพร เวฬุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2559,14:32  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2559,00:51  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษห้องเรียนขอบฟ้ากว้างโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2559,00:42  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..